ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558  พร้อมชี้แจงนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง
ต่างๆ และของจังหวัดพิษณุโลก

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประ
ธานในการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง มอบรางวัลอาสาสมัครแกนนำประจำตำบลดีเด่น จำนวน 7 รางวัล มอบรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น
เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 15 รางวัล

 

    จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้
รับทราบในนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  กระทรวงต่างๆ และของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาค
เหนือตอนล่าง และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก การ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมและบริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
 Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ถวายเป็นพระราชสดุดีสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558  การจัดงานเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมประจำ
ชาติ การแสดงโขน เฉลิมพระเกียรติ ฯ ชุดหนุมานชาญกำแหง ในวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2558 ที่บริ
เวณวัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์ การเตรียมการต้อนรับนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่จะเดิน
ทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลกใน วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จมาทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ ณ
โรงแรมอัมรินทร์ลากูน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 และการจัดการแสดงแสง สี เสียง ละครเทิดพระเกียรติ
ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณภายในพระราชวังจันทน์ เป็นต้น

1959 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ