ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ที่อาคารเอนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้จัดกิจกรรมสมานฉันท์สัมพันธ์สื่อมวลชน 17 ภาคเหนือ โดยมีพลโทบรรเจิด  ฉางปูนทอง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในการพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชน สำหรับการจัดกิจกรรมสมานฉันท์สัมพันธ์สื่อมวลชน ในครั้งนี้เป็นการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กันระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลที่สร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ และการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์สาธารณะ และทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความรักความสามัคคี สร้างเสริมความปรองดองสมานฉันท์ โดยสื่อมวลชนนับว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ในการเป็นสื่อกลางนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนำไปสู่ประชาชน และนำข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนมาสู่สาธารณชน เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขปัญหานั้นๆ โดยเฉพาะในปัจจุบัน จึงต้องการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากสื่อมวลชน ในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และเป็นหูเป็นตาที่จะรับข้อมูล ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งผ่านมายังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การสัมมนา การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม  นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังได้มีการพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย

 

4999 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ