ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่  15 มี.ค.59 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 31 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 297,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ และค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กและครอบครัว

นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการประสานจากหน่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เครือข่ายอาสาสมัคร ผู้นำหมู่บ้าน รวมถึงการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ขอความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งจากข้อมูล พบว่า เด็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาครอบครัว บิดามารดาแยกทางกัน ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ยาตายายที่ไม่มีอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพเท่านั้น บางรายเป็นเด็กพิการ เจ็บป่วยซ้ำซ้อน ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และเด็กบางรายต้องออกจากการเรียน เพื่อไปทำงานหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว ทั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ก็ได้ติดตามให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมเหล่านี้ ได้มีโอกาสทางสังคมที่ดี ในการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

 

11744 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ