ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันที่ 22 มี.ค.59 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ หรือศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยุติธรรมจังหวัด ส่วนราชการในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน จำนวน 160 คน

สำหรับศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2557 ณ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2558 ณ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบุรี และปัจจุบันปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการจัด ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ มีการอภิปราย เรื่อง การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด. การบรรยาย เรื่อง”สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรทราบ. โดยนางภัคพิชา. จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. และการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยทนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการสาวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ศูนย์บริการประชาชน. และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวบ้านรักไทย การเตรียมความพร้อมกิจกรรมสาธารณประโยชน์การสร้างฝายเก็บน้ำ และการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งต่อไป

4088 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ