ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

      เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายชาติชาย  สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2558  เนื่องด้วยกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการประกาศเกียรติคุณดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 ในวันที่ 21ตุลาคม 2558 โดยขอความร่วมมือจังหวัดพิษณุโลกคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น จำนวน 1 ราย และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 1 องค์กร เพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณ เป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกองค์การที่ต้องมีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ซึ่งประกอบด้วย การจัดกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม  การพัฒนาสังคม  การจัดสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์ และความมั่นคงของมนุษย์  การจัดกิจกรรมที่ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง หรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  การจัดกิจกรรมเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน  การจัดกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ และสามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้นำไปปฏิบัติได้ ประการสำคัญต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งการมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ดังกล่าวเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอันจะเป็นขวัญกำลังใจแก่องค์กรและบุคคล ผู้ทำความดี มุ่งมั่น เสียสละเพื่อสังคม

   สำหรับจังหวัดพิษณุโลกผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น ได้แก่ นางอำนวย  ชังเภา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม ส่วนองค์กรได้รับการพิจารณาคัดเลือกที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ได้แก่ สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ราย จะได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558 ในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 ในวันที่ 21ตุลาคม 2558 ต่อไป

2483 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ