ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง อำเภแอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ พลเมืองอาวุโส เป็นประธานเปิดการเสวนาเวทีสาธารณะสมัชชาพลเมือง สู่การจัดตั้งสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการเน้นภารกิจในลักษณะเชิงบูรณาการ ให้เป็นเวทีสำหรับการตรวจสอบติดตาม ให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขความขัดแย้ง ก่อให้เกิดการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน และเป็นแหล่งรวมข้อมูลทางวิชาการ ความพร้อมทางภูมิสังคมในพื้นที่ และความต้องการของประชาชนที่มีต่อองค์กรบริหารท้องถิ่น มีความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการพื้นฐานที่แตกต่างกันไป และเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ในทางการเมืองแก่ประชาชนหรือพลเมืองทุกระดับในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายธีรเดช นรัตถรักษา นายสิงห์ พงษ์สุทธิ์ นายสนอง เนียมเหลี่ยม ดำเนินรายการโดยนายสาคร สงมา จากมูลนิธิ คนเพียงไพร และมีการแบ่งกลุ่มย่อย ตามเครือข่าย 18 องค์กร เพื่อให้ทุกเครือข่ายของสภาพลเมืองได้ทำหน้าที่ สอดส่องดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องละมีผลกระทบภายในจังหวัดฯ ให้คำปรึกษา หรือเชิญบุคคลมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นอันเป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาพลเมือง และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนปลาย มีสิทธิในการเสนอกฎหมายและถอดถอนนักการเมืองได้โดยตรงอีกด้วย

3225 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ