ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.58  ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ  กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จำนวนกว่า 400 คนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศต่อไป

 

3764 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ