ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการ OTOP การจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า “เทศกาล OTOP ผ้าไทยล้านนา” ต้านภัยโควิด -19 โดยมี นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นายนพวงศ์ รัฐไผท ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมต้อนรับฯ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้กำหนดการจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า “เทศกาล OTOP ผ้าไทยล้านนา” ต้านภัยโควิด – 19 ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระราชินูปถัมภ์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ร่วมกับ จังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปได้เกิดความตระหนักรับรู้ และได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสวมใส่ผ้าไทย ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ได้นำสินค้ามาจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 40 ราย ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าไทยแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่งหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) อาทิเช่นการจัดให้มีการวัดอุณหภูมิลูกค้า การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลหรือสบู่ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

พร้อมนี้ ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ใช้และสวมใส่ชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อันล้ำค่า รากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ด้วยการถ่ายทอดหัตถกรรมผ่านผ้าทอจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ ผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย

891 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ