ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายศิริพล​ กำ​แพง​ทอง​ หัวหน้าโครงการฯพร้อมจนท.ประจำโครงการฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกพืช 5 ระดับ ตามโครงการอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ปี 2564 จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรรู้ถึงประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ตามแนวคิดป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง สามารถจัดรูปแบบการปลูกให้เกิดคุณค่าและบูรณาการในพื้นที่ทำกินเดิมให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่า และสามารถสร้างมูลค่าต้นไม้ที่ปลูกทำให้เป็นทรัพย์ เพื่อออมทรัพย์และใช้แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนสามารถปลูกพืชหลากหลายชนิดให้อยู่ในแปลงเดียวกัน แต่มีความสูงต่างกันโดยอาศัยลักษณะความแตกต่างของชนิดพืช ที่มีความสูงต่ำมาปลูกร่วมกันในแปลงเดียวกัน เกิดความหลากหลายของชนิดพืชเกื้อกูลกัน ทำให้เกิดประโยชน์หลายอย่างและสามารถใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านไร่ปลายภู ม.4 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ในการนี้โครงการฯได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ป่าได้แก่ มะค่าโมง ยางแดง มะขามป้อม จำนวนรวม 500 ต้น ให้ศูนย์เรียนรู้ และมอบต้นเสาวรสเพื่อให้เกษตรผู้เข้าร่วมอบรมนำไปปลูกตามแนวทางป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่างต่อไป

647 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ