ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันีที่ 24 ต.ค.58   นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด และการสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือในหัวข้อ เขียน แซท แชร์ อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน   80 คน โดยมีนายจำเริญ  พลอยศรี  ประธานเครือข่ายบรรณาธิการนักหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นการให้ความรู้แก่สื่อมวลชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดในการนำเสนอข่าวสารในยุคไอที โดยเฉพาะการเขียน การแชท และการแชร์ อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย โดยนายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาเครือข่ายบรรณาธิการนักหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ และวิทยากรจากสถาบันอิศรา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ซึ่งในการเปิดประชุมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ได้ฝากข้อคิดให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้นำเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่สร้างความแตกแยก เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อคิด ข้อเตือนใจ ให้เกิดความรักความสามัคคี ความปรองดองในหมู่คณะ เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข และพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  และในปลายปีนี้ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน  จึงขอให้นำเสนอข่าวในแง่บวก เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในกลุ่มประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศอื่นๆทั่วโลกต่อไป

 

3319 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ