ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.58  ที่โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้เป็นประธานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำจังหวัดพิษณุโลก ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ก.ถ.สป.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องการเข้าสู่ระบบใหม่ตามนโยบายของ ก.ถ. ส่งเสริมการน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน และเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน350 จาก 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ คือจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจากประธาน ก.ถ.ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของ ก.ถ.

 

2242 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ