ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 การศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการสัมมนาในโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี นายนิรันดร์ เกตุแก้ว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการดังกล่าว มีว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภาคภูมิ และเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองของเมืองในภูมิภาคเพื่อให้เมืองในภูมิภาคใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองของตน ตลอดจนเพื่อจัดทำ “คู่มือการจัดทำระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองของเมืองในภูมิภาค” เพื่อให้เมืองในภูมิภาคใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบขนส่งสาธารณของเมืองในภูมิภาคนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด สำหรับการสัมมนาในวันนี้เป็นการสัมมนากลุ่มย่อยของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้คัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบของเมืองที่มีศักยภาพสูงเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการด้านการขนส่งผู้โดยสารรวมจำนวน 40 คน เข้าร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลและกรอบแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาคของประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะของเมืองพิษณุโลกต่อไป

1514 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ