ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

อำเภอเมืองพิษณุโลกจัดประชุมซักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

    เมื่อว…

อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครบ 60 พรรษา นิคมสร้างตนเองบางระกำ

         เ…

พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมคุณประภาศรี แป้นแก้ว ประธานชมรมแม่บ้าน กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีพิธีเปิดศาลาที่ระลึก รร.จปร. ครบรอบปีที่ 128

    เมื่อว…

น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.บน.46 คุณนัฐ นาครทรรพ ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.46 ร่วมกันออกกำลังกายแอโรบิคเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    เมื่อว…

คุณนัฐ นาครทรรพ ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.46 และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.46 ร่วมกิจกรรม โครงการ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    เมื่อว…